БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

27 Октомври 2017 г.

27 Октомври 2017 г.

Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ получи покана да участва в публичното обсъждане на проекта за актуализиране на Стратегия за национална сигурност на Република България.
БАКС изпрати становище до работната група по проекта, като предложи конкретни текстове акцентиращи на взаимодействието между правителствените и частните структури за сигурност, които да бъдат включени в документа. Заедно с промените в Стратегията за национална сигурност, БАКС предлага и изготвяне на подзаконов нормативен акт (наредба), която да регламентира и регулира публично-частното партньорство в сектор Сигурност на Република България.

Share this post